Aereo Fouga Magister - Luigi Macciò

Fouga OKOK Fouga OKOK1 Fouga OKOK2 Fouga OKOK3
Fouga OKOK4 Fouga OKOK5 Fouga OKOK6 Fouga OKOK7
Fouga OKOK8 Fouga OKOK9 Fouga OKOK10 Fouga OKOK11
Fouga OKOK12 Fouga OKOK13 Fouga OKOK14 Fouga OKOK15
Fouga OKOK16 Fouga OKOK18 Fouga OKOK20 Fouga OKOK21
Fouga OKOK22 Fouga OKOK23 Fouga OKOK24 Fouga OKOK25
Fouga OKOK26 Fouga OKOK27 Fouga OKOK28 Fouga OKOK29
Fouga OKOK30 Fouga OKOK31 Fouga OKOK32 Fouga OKOK33
Fouga OKOK34 Fouga OKOK35 Fouga OKOK36